Blommande Rhododendron vid Teleborgs slott 14/6

Söndagen den 14 juni gick en fotoresa till Teleborgs slott, strax utanför Växjö. Vår förhoppning var att Rhododendron skulle stå i full blom.
Vi blev  några stycken som gav oss iväg på morgonen mot Växjö.
Teleborgs slott:
Namnet kommer från den av de större byarna söder om Växjö som hette Telestad. Dess gårdar lades på 1840-talet under storgården Tuvan.
Foto: MajBritt Åkesson
Fredrik Bonde af Björnö (1842–1909), som genom arkitektfirma Lindvall & Boklund lät uppföra slottet, inspirerad av Rhendalens riddarborgar, som något försenad bröllopsgåva till sin andra hustru Anna Koskull(1868–1917), som han hade varit förmyndare för. Slottet stod färdigt 1900.
Foto MajBritt Åkesson
Efter rundvandring kring slottet intogs  lunch på Brygghuset. Utflykten fortsatte sedan till Bokhultets naturreservat.
Bokhults naturreservat:
Reservatet ligger strax sydväst om Växjö stad. Största delen av landområdena är skogbeväxta, mest med bokskog. Här har även funnits hagmarker och från den tiden finns en del storvuxna ekar kvar. Vid Bäckaslöv finns en del öppna betesmarker. Där ligger även Bäckaslövs Våtmark.
Bäckaslövs mosse odlades upp i samband med sjösänkningen på 1800-talet. Senare har den använts som militär skjutbana. Reservatet omfattar även delar av Norra- och Södra Bergundasjö
Foto: Bo Lindberg
Den äldsta lämningen i reservatet är en hällkista från yngre stenåldern. Graven ligger ovanpå en stensättning i form av en kulle. Vidare förekommer röjningsrösen från brons- eller järnåldern. Rösena är låga högar av småsten som rensats bort från odlingsmarken. Det finns även två gravhögar från yngre järnålder. På en berghäll har man funnit ett 20-tal skålgropar. Från senare tider finns odlingsrösen och stengärdsgårdar. År 1914 omvandlades Bokhultet till ett militärt övningsfält. Alla vägar och stigar tillkom under den perioden, som varade fram till 1992 då regementet lades ner.
Foto: Bo Lindberg
Även en stund kring Teleborgs vattentorn blev det innan resan fortsatte mot Korrö.
Teleborgs vattentorn:
Teleborgs vattentorn ligger i Växjö, ett stenkast från universitetet. Tornet byggdes 1974 för att ersätta det redan existerande vattentornet i Växjö. I det 28 meter höga och35 meter i diameter breda tornet får det plats 4 500 kubikmeter vatten.
Foto: Bo Lindberg
Resan sista stoppå vägenhem var  Korrö

 

Korrö:

Är en hantverksby belägen söder om Växjö mellan Lessebo och Tingsryd invid Ronnebyån. Ån delar sig här i två grenar.

Foto: Bo Lindberg

Byn har anor ända sedan 1700-talet, men forsen har använts för kvarnverksamhet redan under medeltiden.

Från den gamla hantverksmiljön finns kvarn, såg, garveri och färgeri bevarat. Här har också funnits bryggeri och skomakeri.

Text i kursiv stil: Källa Wikipedia.

 

Brömsehus borg 29/5

Den 29/5 hade vi en fotovandring genom ett historiskt landskap runt Brömseshus borg.
Idag syns bara platån som borgen fanns på och spår av vallgraven runt borgen. När man står uppe på platån ser man ut över Kalmar Sund.
När man kommer in till Bröms och fredsstenen finns även en gammal kvarn.
Historien om Brömsehus:
Brömsehus borg var en försvarsborg vid den dansk-svenska gränsån Brömsbäck. Den ligger i Kristianopel socken. Finns även en liten å som blev en del av vallgraven
Fästningen var högre belägen än terrängen i övrigt och omgärdad av pålverk och vallgrav.
Brömsehus byggdes troligen av den danske kungen Valdmar Atterdag under 1361-1365 och omtalas första gången i ett fredsfördrag mellan honom och hertigarna av Mecklenburg 1366.
Brömsehus var en viktig fästning för danskarna som härifrån haft uppsikt mot Kalmar sund och dess sjötrafik.
Brömsehus erövrades och brändes under Engelbrektsfejden 1436 av svenskarna med Nils Stensson (Natt och Dag) som härförare.
Sten Kristiernsson (Oxenstierna) lät 1505 befästa holmen som svensk gränsbefästning, men den torde ha övergetts kort därefter.
Vid mitten av 1700-talet fanns ännu rester av en 30 gånger 30 alnar stor byggnad. Under 1800-talet fanns en igenrasad källare med synliga trappsteg kvar, men av den syns numera inte längre någonting.
Idag består landskapet av betsmark. en del åkrar och kulturlandskap.
.

Terminsstart med Ola Åkeborn

Den 29/1 drog vi igång med en teoretisk träff i klubblokalen.

Ola från Wretmarks Foto pratade efterbehandling, vad man ska tänka på när man tänkt printa sina bilder – tex skärmkalibrering, lagom skärpa för ändamålet – och vilka papper man kan välja på.